سي دي کي

cd key اورجينال

خريد سي دي کي

19% تخفیف
430,000 تومان689,000 تومان
213,000 تومان879,000 تومان

اپیک گیمز (Epic Games)

سی دی کی World War Z GOTY Upgrade DLC

157,000 تومان324,000 تومان
138,000 تومان412,000 تومان
1,212,000 تومان2,822,000 تومان
42% تخفیف
3,350,000 تومان 1,950,000 تومان
222,000 تومان259,000 تومان
56% تخفیف
232,000 تومان504,000 تومان
402,000 تومان689,000 تومان
287,000 تومان634,000 تومان
166,000 تومان1,897,000 تومان
338,000 تومان898,000 تومان
48% تخفیف
120,000 تومان232,000 تومان
129,000 تومان269,000 تومان
1,323,000 تومان1,650,000 تومان
399,000 تومان787,000 تومان
14% تخفیف

دی ال سی و پوینت

سی دی کی Anno 1800 Season Pass 1 & 2

541,000 تومان652,000 تومان
18% تخفیف
486,000 تومان689,000 تومان
17% تخفیف
157,000 تومان269,000 تومان
800,000 تومان990,000 تومان
21% تخفیف
120,000 تومان578,000 تومان
157,000 تومان1,212,000 تومان
20% تخفیف
204,000 تومان750,000 تومان
53% تخفیف
213,000 تومان393,000 تومان
60% تخفیف
670,000 تومان891,000 تومان
120,000 تومان504,000 تومان
272,000 تومان689,000 تومان
436,000 تومان879,000 تومان
731,000 تومان1,249,000 تومان
1,120,000 تومان2,544,000 تومان
652,000 تومان879,000 تومان
168,000 تومان578,000 تومان
120,000 تومان412,000 تومان
198,000 تومان578,000 تومان