سي دي کي

cd key اورجينال

خريد سي دي کي

بازی های با تخفیف ویژه روز

48% تخفیف
2,100,000 تومان2,250,000 تومان
69% تخفیف
455,000 تومان485,000 تومان
17% تخفیف
1,168,000 تومان1,877,000 تومان
329,000 تومان1,017,000 تومان
265,000 تومان1,082,000 تومان
19,000 تومان1,950,000 تومان
71% تخفیف
265,000 تومان1,017,000 تومان
16% تخفیف
668,000 تومان 561,000 تومان
42% تخفیف
3,350,000 تومان 1,950,000 تومان
56% تخفیف
265,000 تومان582,000 تومان
40% تخفیف

تخفیف های ویژه روز

سی دی کی Anno 1800 Season Pass 1 & 2

378,000 تومان754,000 تومان
179,000 تومان1,404,000 تومان
43% تخفیف
56% تخفیف
670,000 تومان891,000 تومان
502,000 تومان1,017,000 تومان
453,000 تومان1,125,000 تومان
32% تخفیف
10% تخفیف
37% تخفیف
776,000 تومان1,232,000 تومان
582,000 تومان1,985,000 تومان
63% تخفیف
495,000 تومان845,000 تومان
15% تخفیف
1,017,000 تومان 867,000 تومان
68% تخفیف
1,249,000 تومان 395,000 تومان
66% تخفیف
95,000 تومان126,000 تومان
56% تخفیف
1,017,000 تومان2,802,000 تومان
82% تخفیف
169,000 تومان1,071,000 تومان
73% تخفیف
351,000 تومان1,920,000 تومان
62% تخفیف
275,000 تومان797,000 تومان
21% تخفیف
372,000 تومان910,000 تومان
1,125,000 تومان3,490,000 تومان
39% تخفیف
453,000 تومان1,447,000 تومان
76% تخفیف
389,000 تومان2,307,000 تومان
26% تخفیف
496,000 تومان1,598,000 تومان
23% تخفیف
297,000 تومان539,000 تومان
67% تخفیف
797,000 تومان2,630,000 تومان
56% تخفیف

اپیک گیمز (Epic Games)

سی دی کی For Honor Marching Fire Edition

414,000 تومان1,447,000 تومان
54% تخفیف
668,000 تومان2,630,000 تومان
80% تخفیف
158,000 تومان284,000 تومان