سي دي کي

cd key اورجينال

خريد سي دي کي

بازی های با تخفیف ویژه روز

8% تخفیف
186,000 تومان
62% تخفیف
431,000 تومان 162,000 تومان
28% تخفیف
1,612,000 تومان 1,156,000 تومان
22% تخفیف
450,000 تومان 350,000 تومان
49% تخفیف
48% تخفیف
4,350,000 تومان 2,250,000 تومان
69% تخفیف
1,586,000 تومان 485,000 تومان
57% تخفیف
1,492,000 تومان 647,000 تومان
25% تخفیف
767,000 تومان 575,000 تومان
13% تخفیف
743,000 تومان 647,000 تومان
29% تخفیف
1,828,000 تومان 1,372,000 تومان
42% تخفیف
3,350,000 تومان 1,950,000 تومان
72% تخفیف
3,700,000 تومان 1,200,000 تومان
51% تخفیف

تخفیف های ویژه روز

سی دی کی اورجینال Watch Dogs Legion

1,732,000 تومان 1,204,000 تومان
65% تخفیف
2,080,000 تومان 945,000 تومان
15% تخفیف
1,132,000 تومان 964,000 تومان
76% تخفیف
1,744,000 تومان 410,000 تومان
44% تخفیف
1,444,000 تومان 815,000 تومان
57% تخفیف
815,000 تومان 352,000 تومان
43% تخفیف
23% تخفیف
431,000 تومان 328,000 تومان
52% تخفیف
412,000 تومان 198,000 تومان
70% تخفیف

اوریجین (Origin)

سی دی کی بازی Anthem

964,000 تومان 292,000 تومان
80% تخفیف
897,000 تومان 174,000 تومان
36% تخفیف
1,012,000 تومان 647,000 تومان
26% تخفیف
39% تخفیف
79% تخفیف
1,540,000 تومان 316,000 تومان
68% تخفیف
1,132,000 تومان 364,000 تومان